Legislație

Legislaţia, aplicabilă serviciului public de salubrizare a localităţilor este reglementată prin:

Acte normative emise de organele centrale şi se referă la:
  • Legea nr. 51/20006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
  • Legea nr. 101/2006, Legea serviciului public de salubrizare a localităţilor;
  • Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;
  • HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv cele periculoase;
  • HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase pe teritoriul României;
  • Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 – privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
  • Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 110/2007 – privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
  • Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 – privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
  • Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 – privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor.